måndag 9 februari 2009

Den Allsmäktiga Gudens Heliga Tal Tre(3) och Sju(7)

Den Allsmäktiga Gudens Heliga Tal
är Tre(3) och Sju(7)
Enligt Moses i
Första Mosebok 1600 f.kr.

Ett av dom mest viktiga Teoremen eller
Satserna inom Matematiken är.

"Aritmetikens Fundamental Sats"

Som lyder.

"Vilket Positivt Naturligt Heltal som helst
kan skrivas på ett entydigt sätt som en
Produkt av Primtal så när som på den
individuella ordningen av Primtalen"

Ett Primtal Definieras som.

"Ett Positivt Naturligt Heltal som bara
kan delas med två andra Positiva Naturliga Heltal
så Kvoten blir ett Positivt Naturligt Heltal.
Det är talet Ett(1) och Primtalet Självt"

Primtalen upp till kvadraten på Elva(11)
som är 121 är följande
Positiva Naturliga Heltal:

1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,
(7*7=49,)
(3*17=51,)
53,
(3*19=57,)
59,61,67,71,73,79,
(3*3*3*3=81,)
(83,3*29=87,)
89,
(7*13=91,)
97,101,103,107,109,
(3*37=111,)
113,
(3*3*13=117,)
(7*17=119,)
(11*11=121.)

För att pröva om ett Positivt Naturligt Heltal
mindre än eller lika med kvadraten på Elva(11)
som är 121
är Ett Primtal eller om det går att Faktorisera
i andra Primtal genom

"Mental Kalkylering"

Är det bara nödvändligt att prova dividera med
Primtalen lägre än kvadratroten
ur 121 som är Elva(11)
altså.

2,3,5,7

I fallet Två(2)
är det ett jämt Tal.

I fallet Fem(5)
är minst Signifikanta Siffran
Noll(0) eller Fem(5).

Vad som är kvar att genom Mentalt
Kalkylering prova att
Dividera med är

Fallet Tre(3)
och
Fallet Sju(7).

Slutsats:

Den Allsmäktiga Gudens Heliga Tal är
Tre(3) och Sju(7)
Enligt Moses i
Första Mosebok 1600 f.kr.

Vilket kan Härledas ur
Ett av Matematikens Viktigaste Teorem eller Satser.

"Aritmetikens Fundamental Sats"
eller
"The Fundamental Theorem of Arithmetics"

Högaktningsfullt !

Urban Salomon Avierfjärd

E-Post urban@vanilla47.com

Personliga hemsidor

http://alchemy47.com/

och

http://vanilla47.com/

The Almighty Gods Holy Numbers Three(3) and Seven(7) of The Almighty God !

The Almighty Gods Holy Numbers are
Three(3) and Seven(7)
accordingly to Moses Writings in
The Genesis 1600 B.C.

One of the most Important Theorems of Mathematics are.

"The Fundamental Theorem of Arithmetics"

Witch Reads as Follows.

"Any Positive Natural Integer Can be written In Only One Way as a Product of Prime Number except for the Individual orders of The Prime Numbers"

A Prime Number are Defined as.

"A Positive Natural Integers that Only Can be Divided by Two other Positive Natural Integers so The Quote would be a Positive Natural Integer. The Positive Natural Integer One(1) and The Prime Number It Self"

The Prime Numbers up to The Number Eleven(11)
raised to the Second Power witch are 121
are The Following Positive Natural Integers.

1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,
(7*7=49,)
(3*17=51,)
53,
(3*19=57,)
59,61,67,71,73,79,
(3*3*3*3=81,)
83,
(3*29=87,)
89,
(7*13=91,)
97,101,103,107,109,
(3*37=111,)
113,
(3*3*13=117,)
(7*17=119,)
(11*11=121.)

For Proving if a Positive Natural Integer up to
The Number Eleven(11) raised to The Second Power
witch are 121
are a Prime Number or can be
Factorized In other Prime Numbers by

"Mental Calculation"

It Is only Necessary to do a Mental Trial Division
with the Prime Numbers below the square root of 121
witch are The Prime Number Eleven(11)
also.

2,3,5,7

In the case Two(2)
the Number is Even.

In the case Five(5)
the last Significant Integer is Zero(0) or Five(5).

What is left to do a Mental Trial Division with are

The case Three(3)
and
The case Seven(7).

Conclusion:

The Proof and Evidence for The Existence of
The Almighty Gods Holy Numbers
Three(3) and Seven(7)
accordingly to Moses Writings in
The Genesis 1600 B.C.

Can Be Found In
One of the most Important Theorems of Mathematics.

"The Fundamental Theorem of Arithmetics"

Sincerely !

Urban Salomon Avierfjard

E-Mail urban@vanilla47.com

Personal Web Sites

http://alchemy47.com/

and

http://vanilla47.com/